Bok om litterær analyse og undervisning
Dette er ei fagbok for lærerutdannere, lærere og lærerstudenter som vil utforske litteraturens muligheter i skolen.
Boka skisserer lærerstyrt undervisning der læreren er modell for forståelsesstrategier og samtaleformer, før elevenes selvstendighet gradvis økes.

For å tilpasse undervisninga til eleven må læreren se hvilke muligheter de litterære tekstene gir, og hvilke utfordringer hver enkelt elev vil møte. Til støtte for læreren presenterer boka en modell for kognitiv litteraturanalyse. Som eksempler analyserer forfatteren tekster av Ernest Hemingway, Per Sivle, Alexander L. Kielland, Tove Jansson og Johan Harstad.

Et sentralt mål med boka er å gi lærere en analysemodell som har klar relevans for undervisninga og som også styrker forståelsen av elevenes lesing. Læreren tilbys tre analytiske perspektiv; leserens navigering i tekstens verden; leserens mentale utfylling av teksten; leserens metaforiske fordobling. I tillegg strukturerer modellen lærerens analytiske prosess fra den første gjennomlesinga og fram mot undervisning.

Boka argumenterer for at skolen må sikre elevene en tekstkompetanse som åpner for både opplevelse og forståelse. Elevene må tilbys fellesskap for læring og for mestring av stadig mer komplekse tekster. Litterær analyse og undervisning har følgende kapitler:

1 Om katt og kvinne
2 Kognitiv poetikk
3 Lesing som fremmederfaring
4 Leserens navigering
5 Leserens utfylling
6 Leserens fordobling
7 Lærerfaglig analyse
8 Om undervisning
9 «Fante-Nils» – et fremmed ansikt
10 «Karen» – å lese dobbelt
11 «Det usynlige barnet» – følelser i perspektiv
12 «klor» – i byens flettverk


 Drangeid, Magne. 2014. Gyldendal Akademisk.


No comments:

Post a Comment